overlay

Daire Başkanlığı Görevleri

Organ, Doku, Hücreve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Görevleri:

a) Ülke ihtiyaçlarına göre organ, doku, hücre vediyaliz ile ilgili birimleri ruhsatlandırmak, faaliyetlerini izlemek vedeğerlendirmek,

b) Uzmanlık gerektiren konularda danışma kurulları ve komisyonlarıoluşturmak,

c)Görev alanına giren konularda eğitimleri planlamak ve gerekli koordinasyonusağlamak,

ç) Deneysel ve tedavi amaçlı hücre nakli çalışmalarına ilişkin iş veişlemleri yürütmek,

d) Organ bağışı, doku ve hücre hizmetleri mevzuat veprojeleri hususunda yabancı ülkelerle işbirliği çalışmaları yapmak,

e) Ülke genelinde organ, doku, hücre ve diyaliz hizmetleri ile donör, nakil bekleyenhastalar ile gerçekleşen nakilleri içeren bilgi ağını oluşturmak, güncellemekve paydaşlarla entegrasyonu sağlamak,

f)Organ ve doku nakli hizmetlerinin ulusal, bölgesel ve hastaneler bazındayürütülmesini sağlamaya yönelik “Organ Nakli Koordinatörleri”ni belirlemek,Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile Bölgesel KoordinasyonMerkezlerinin faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g)Başta donör izlenimini gerçekleştiren yoğun bakım ünitelerinde çalışan sorumluhekim ve diğer personel olmak üzere tüm sağlık personelinin organ naklibilincini artırma yolunda eğitimlerini düzenlemek, beyin ölümü tespiti vekadavra verici sayısının artırılmasına yönelik eğitim ve diğer çalışmalarıyapmak,

ğ)Organ nakli ile ilgili gönüllü faaliyetleri teşvik etmek,

h) Daire Başkanlığın görev alanına girenkonularda düzenlenecek ruhsatlandırma, sertifika v.b. belgelerin fiyattarifelerinin belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek,

ı) Görevalanına giren diğer konularda, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak