overlay

Daire Başkanlığı Görevleri

 

Kamu Sağlık tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığının

Görevleri:

a)      Kamu sağlık tesisleri ile vakıf üniversitelerinin binalarının;

    1-Ön izin, ruhsat verilmesi ve iptali işlemlerini,

    2-Birleşme, dönüşüm ve taşınma, kat ilavesi, ek bina işlemlerini,

tescil etmek,

b)      Ruhsatlandırma sonrası faaliyet izin belgesi düzenlenmesi işlemlerinden;

    1-Yatak/ünit artırma/azaltma, rol değişikliği, uzmanlık dalı/klinik, özellikli tıbbi hizmet birimi, planlamaya tabi cihaz ilave-iptali, isim, adres ve unvan değişikliklerine ilişkin işlemleri,

    2-Faaliyetlerini askıya alma, durdurma ve kapatma, tekrar faaliyete başlaması ile ilgili işlemleri,

tescil etmek,

c)      Valiliklerce yapılan hastane birlikte kullanım protokollerini takip etmek,

      ç)    Tıbbi cihaz Daimi Özel Komisyonu sekretaryasını yürütmek,

      d)    Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,