overlay

Daire Başkanlığı Görevleri

Eğitim Ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

 

Görevleri;

a)      Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personelinin aday memur eğitimlerini yapmak,

b)      Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında çalışan personelinin aday memur eğitimlerini yapmak,

c)       Bakanlık personelinin uyum, görevde yükselme eğitimlerini yapmak, koordine etmek, izleme ve denetimini yapmak,

d)      Bakanlık personelinin hizmetiçi eğitimlerini yapmak, koordine etmek, izleme ve denetimini yapmak,

e)      Hizmetiçi eğitimlerin planlanması, programlanması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, koordine etmek,

f)       Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı doğrultusunda Bakanlığın eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak birimlerin önerilerini dikkate alarak yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını Eğitim Kuruluna sunmak,

g)      Yıllık hizmetiçi eğitim planına göre; ilgili birimlerle iş birliği içinde oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin konuları, eğitilecek Bakanlık personeli, eğitim görevlileri, eğitim yerleri, eğitim tarihleri, süreleri, eğitim araç ve gereçleri ve eğitim metotlarını içeren programların hazırlanmasını sağlamak,

h)      Bakanlık personelinin eğitimi ile ilgili işleri planlayarak organize etmek ve izlemek,

i)        Hizmet içi eğitime katılanların belgelerini, puantajlarını düzenlemek ve arşivlemek,

j)        Her yıl hazırlanan yıllık eğitim planının iki örneğini mali yılbaşından önce, gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarını ise rapor halinde ocak ve temmuz ayları sonunda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına göndermek,

k)      Hizmet içi eğitim plan taslaklarını ve hizmetiçi eğitim faaliyetleri sonuçlarını Eğitim Kurulu’na sunmak,

l)        Aday memurlar temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile ilgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu’nun kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

m)    Görevde yükselme eğitimi ile ilgili Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu’nun kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

n)      Eğitime katılan personele verilen belgelerin kaydını yapmak veya yaptırmak, kişi ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,

o)      Sağlık kurum ve kuruluşlarının sertifikalı eğitim başvurularını değerlendirmek veya değerlendirilmesini sağlatmak, Tıpta Uzmanlık Kurulu veya Sağlık Meslekleri Kurulu ile koordinasyonu sağlayarak sonuçlandırmak,

p)      Eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanmış personelin sertifikasının tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak

q)      Sağlık alanında düzenlenecek sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek,

r)       Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.