T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Diyaliz Hizmet Bölgelendirme Değişikliği Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 23/07/2020

Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 2’inci fıkrasında “Diyaliz hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından Bakanlıkça iller bir veya birden fazla bölge olarak belirlenerek ilan edilir. Bakanlıkça diyaliz hizmet bölgeleri iki yılda bir Kasım ve Aralık ayında yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirmelerde, bölgelendirme ile ilgili değişiklik önerileri altı ay öncesinden müdürlükten alınır. Değişiklik talepleri Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu görüşü de alınarak Bakanlıkça değerlendirilir. Bu süre içerisinde il bazında öngörülmeyen ihtiyaç doğması durumunda kurulacak komisyonlar tarafından valilik aracılığı ile Bakanlığa gerekçeleri ile birlikte ihtiyaç bildirilir. Değerlendirme sonucu bölgelendirmede yapılacak değişiklikler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.” hükmü bulunmaktadır

Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında, İl Sağlık Müdürlüklerinden alınan Diyaliz Hizmet Bölge değişiklik taleplerinin Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde Kastamonu, Tokat ve Van ili Diyaliz Hizmet Bölgelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin alınan 19.12.2018 tarih ve 56733164-204.03-5062 sayılı Makam Onayı ve yapılan değişiklikler neticesinde oluşan yeni Diyaliz Hizmet Bölgeleri listesi ekte ilgililere ilanen duyurulur.

Makam Onayı İçin tıklayınız
Diyaliz Hizmet Bölgeleri için tıklayınız