AR-GE ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı
13 Temmuz 2020

TEMEL STRATEJİLER VE EYLEM PLANLARI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

YÜRÜTÜLEN PROJELER VE KURUMSALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje çalışmalarında ülkemizin ve Sağlık Bakanlığının maksimum düzeyde fayda sağlaması için proje fikri geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesi süreçlerinde rehberlik etmektir.

Sağlık sistemi değerlendirme merkezinin kurumsallaştırılması projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile gerek kamuya yönelik hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması gerekse politika yapıcılara ve diğer ilgili paydaşlara fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar yayınlanarak ilgili paydaşların ve kamunun bilgilenmesi sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde gelişmelerin izlenmesi adına kurumsallaşma çalışmaları sürdürülmekte olup stratejik planda da bu çalışmalara yer verilmektedir.

 • Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi:

  Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesinin (SSPD) amacı, mevcut sağlık sisteminin geliştirilip sürdürülebilir olması için farklı fonksiyonlar arasındaki ilişkinin ve Bakanlığımız uygulamalarının sistem üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve ayrıntılı analizlerinin yapılmasıdır.

  Sağlık Sistemi Değerlendirme Merkezinin Kurumsallaştırılması Projesi kapsamında Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmadan beklenen çıktı ve kazanımlar aşağıdaki gibidir:

  • Sağlık sistemi değerlendirme araçlarının geliştirilmesi,
  • Değerlendirme dönemi stratejik plan hedeflerine ulaşılma düzeyinin saptanması,
  • Sağlık sisteminde geliştirilmesi gereken öncelikli alanların belirlenmesi,
  • Sağlık alanında elde edilen sonuçların uluslararası karşılaştırmalarının yapılması,
  • Türkiye’nin gelişme eğiliminin ortaya konulması,
  • Bakanlığımızın şeffaflık ve hesap verebilme sorumluluğuna ait kanıta dayalı bilgi elde edilmesi,
  • Sağlık Sistemi Performans Değerlendirme raporunun hazırlanması,
  • Amaçlarda belirtilen iş ve işlemleri yürütecek birimin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurumsallaştırılması.

   Çalışmaya ilişkin SSPD 2011 raporu Mayıs 2012’de yayımlanmış olup aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

   Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Raporu (Türkçe Rapor):

   http://ekutuphane.sagem.gov.tr/kitaplar/turkiye_saglik_sistemi_performans_degerlendirmesi_2011.pdfpdf.png

   Turkey Health System Performance Assessment 2011 Raporu (İngilizce Rapor):

   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/165109/e95429.pdfpdf.png

   *SSPD 2016 çalışması da rapor aşamasını tamamlamış olup, henüz yayımlanmamıştır.

 • Sağlıkta Stratejik Planlama Türkiye Örneği Raporu:

Sağlıkta Stratejik Planlama Türkiye Örneği raporu ile amaçlanan 2002 yılından itibaren Türkiye’de sağlık sektörünün başarılı dönüşümünde stratejik planlamanın rolünü ortaya koymaktır.

Türkiye’nin sağlık sistemine ilişkin vizyonunu, Sağlık Bakanlığı’nın misyonunu, göstergeler ve hedeflerle birlikte stratejik amaçlarını, hedeflerini, izleme ve değerlendirmeye ilişkin çerçeveyi kapsayan raporda, resmî ve stratejik planın modellerinde tanımlanan adımları yakından takip eden iyi yapılandırılmış sürece doğru değişmekte olan sağlıkta stratejik planın gelişimini analiz edilmiştir.

Rapora ilişkin linkler aşağıda yer almaktadır.

Sağlıkta Stratejik Planlama: Türkiye Örneği (Türkçe Rapor):

https://ekutuphane.saglik.gov.tr/kitaplar/Sa%C4%9Fl%C4%B1kta%20Stratejik%20Planlama.pdfpdf.png

Strategic planning for health: a case study from Turkey (İngilizce Rapor):

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/272321/Strategic-Planning-for-Health_Turkey.pdf?ua=1pdf.png