T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kanunlar

Güncelleme Tarihi: 05/03/2019

663, Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hk. Kanun Hükmünde Kararname  tıklayınız.

3359, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu  tıklayınız.

809,  Tibbi Deontoloji Nizamnamesi  tıklayınız.

6283, Hemşirelik Kanunu tıklayınız.

2219, Hususi Hastahaneler Kanunu  tıklayınız.

5624, Kan Ve Kan Ürünleri Kanunu  tıklayınız.

2238, Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun tıklayınız.

3153, Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hk. Kanun tıklayınız.

992, Seriri Ve Gıdai Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Lab. Kanunu  tıklayınız.

1219, Tababet Ve Şuabatı San´Atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun  tıklayınız.

6197, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun tıklayınız

2527, Türk Soylu Yabancıların Türkiye´de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  tıklayınız