Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 27/10/2014

Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı

21.06.2012 tarihli 12023 sayılı Makam oluruna istinaden yayımlanan Çalışma Yönergesinde yer alan görevleri aşağıda yer almaktadır.

MADDE 15- (1) Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Uyku bozuklukları tanı ve tedavi merkezleri, yoğun bakım, yanık ve yara bakım üniteleri/merkezleri gibi özellik arz eden merkezleri planlamak ve bu ünitelere/merkezlere ait ruhsat düzenlenmesi ve iptali işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini izlemek,

b) Seyrek görülen hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavilerinin sağlanmasına ilişkin faaliyetleri izlemek,

c) Sağlık Hizmetlerine ilişkin standart ve uygulama rehberi oluşturmak,

ç) Özellikli sağlık hizmetlerinin ve kanıta dayalı tıbbi uygulamaların standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

d) Seviyelendirilen sağlık hizmetlerine yönelik düzenlemeler yapmak ve bu birimleri tescil etmek,

e) Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu sekreteryasını yürütmek,

f) Hastane enfeksiyonları enfeksiyon kontrol hekimliği ve enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikasyon programlarını düzenlemek,

g) Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde ulusal standartları oluşturmak, kılavuzlar yayımlamak, sürveyans verilerine-kanıta dayalı ulusal programlar geliştirmek,

ğ) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemini işletmek, UHESA (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı) üzerindeki verilerin analizini ve geri bildirimlerini yapmak,yıllık sürveyans raporları yayımlamak,

h) Total Parenteral Nutrisyon Uygulamalarında ulusal standartları oluşturmak, kılavuzlar yayımlamak, total parenteral nutrisyon ünitelerinin denetim sonuçlarını değerlendirmek,

ı) Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekreterya işlemlerini yürütmek,

i) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.