Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 31/10/2014

Daire Bşkanlığı Görevleri

Özel Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Görevleri:

1-Ruhsatlandırma sonrası ilk faaliyet izin belgesini düzenlemek

2-Faaliyet izin belgesi iptali, yenilenmesi, hastanenin kısmi veya tamamının geçici kapatılması ile ilgili işlemleri yapmak.

3-Özel hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı değişikliğinin takibinin yapılması, ruhsatlandırılan özel hastanelerin ilk mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı belgelerinin düzenlenmesi işlemlerini yapmak.

4-Özel hastane faaliyet izin belgesine uzmanlık dallarının yatak sayısı değişikliği, yoğun bakım ve diğer ünite ve birimlere ait bilgilere ilişkin değişiklik taleplerini değerlendirmek, cihaz sayısı değişimi, personel planlaması yapılmasına ilişkin işlemleri yapmak ve uygun görülmesi halinde ilavesini ve iptalini yapmak.

5-Özel hastane açılış ruhsatı ve faaliyet izin belgesinde (adres ve isim değişikliğine) yazılı bilgilerdeki değişikliklere ait talepleri değerlendirmek.

6-Özel hastanelere sevk konusu ile ilgili işlemleri takip etmek ve diğer sorumluluklarla koordinasyonu sağlamak.

7-Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

8-Gündelik yatak ücretlerinin belirlenmesi,

9-Özel hastane açılış ruhsatı düzenlenen özel hastaneye faaliyet izin belgesi düzenlenmesi işlemlerini yapmak.

10-Özel hastanelerin icra kararlarını kayıt altına almak.

11-Özel hastane ve tıp/dal merkezi birleşme işlemlerini yapmak

12-Özel Hastane İşletmelerinin devir işlemlerini yürütme.

13-Özel Hastanelerin kadro devir etme/devralma işlemlerini yürütme.

14-Gerektiğinde Özel Hastanelere ilişkin Bakanlığımız içi/dışı bilgi taleplerine mevzuat çerçevesinde cevap vermek.

15-Özel hastanelerle ilgili ÇKYS/SKYS modülü üzerindeki işlemlerinini kontrol etmek

16-Yabancı Sağlık Personeli başlayışları.

17-Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait hastane ve bağlı binaları ile tıp merkezlerine faaliyet izin belgesi düzenlenmesi,

18-Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastane ve tıp merkezleri ve binalarının;

19- Faaliyetini askıya alma, durdurma ve kapatma, tekrar faaliyete başlaması ile ilgili işlemleri, gerektiğinde süreli veya süresiz ruhsat iptali,

20-Planlama ile ilgili komisyonların sekreteryasını yürütmek

21-Kadro devri, taşınma ,birleşme gibi işlemlerin komisyona sunulması

22-Özel Sağlık Kuruluşlarına Ek Kadro Dağıtımı

23-Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.